Ch43 : Niryan Of Shri Sainath Cont Part2 – Shri Sai Satcharita